NNTG | Algemene voorwaarden
  •   Helpt al meer dan 25 jaar
  •   Klantgericht
  •   Betrouwbaar
  •   Tevreden

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NNTG B.V. Te Drachten

 

1.         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A.         In het hierna volgende wordt onder "afnemer" verstaan degene aan wie NNTG B.V. verder te noemen "NNTG", een aan­bie­ding doet tot het leveren van goede­ren en/of dien­sten alsmede degene met wie NNTG een overeen­komst sluit tot het leveren van goede­ren en/of diensten. Onder "ov­er­een­komst" wordt ver­staan iedere overeen­komst waarop deze voor­waar­den van toe­passing zijn verklaard.

B.         Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepas­selijk op alle leveringen van goede­ren en/of diensten van NNTG aan de afnemer, alsme­de alle daarop be­trekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee ver­band houdende handelingen, zowel van voor­be­reidende als uitvoerende aard, zoals offer­tes, or­derbe­vestigingen en leveranties.

C.         Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door NNTG zijn aan­vaard en gel­den alleen voor de desbetreffen­de overeenkomst(en).

D.         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voor­waarden voor het overige van kracht.

E.         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeen­komst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhan­delen, welke bepaling de inhoud van de oor­spron­kelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

2.         Offertes

A.         Alle offertes van NNTG zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoe­ring, als de levertijd en le­verbaar­heid betreft, tenzij schriftelijk anders ver­meld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aan­vaard door de afnemer, heeft NNTG het recht het aanbod bin­nen 2 werkdagen na ont­vangst van de aanvaar­ding te herroepen.

B.         De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijs­lijs­ten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig moge­lijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor NNTG slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schr­ifte­lijk door NNTG is beves­tigd. Offertes zijn geba­seerd op de even­tueel bij aanvraag door de afnemer verstrek­te gege­vens.

 

3.         Overeenkomst

A.         Voor werkzaamheden/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de pakbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeen­komst juist en volle­dig weer te geven.

B.         Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst ge­maakte aanvul­lende of gewijzigde afspraken en/of toe­zeg­gingen door personeel of namens NNTG door vertegen­woordi­gers en andere personen binden NNTG slechts in­dien deze afspra­ken/toezeggingen schriftelijk door NNTG zijn beves­tigd.

C.         NNTG is gerechtigd om - indien NNTG dit noodzakelijk of wen­selijk acht - voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de over­een­komst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door NNTG verstrekte prijsopgave.

 

4.         Prijzen

A.         Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opge­legd.

B.         Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende fac­to­ren, zoals bijvoor­beeld lonen, materialen, valuta­ver­schillen, een verhoging ondergaan, of door welke andere oor­zaak dan ook, is NNTG gerechtigd de prijs dienover­een­komstig aan te passen.

C.         Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of offerte vermeld, zijn de door NNTG opgegeven prijzen:

            -      gebaseerd op levering af magazijn van NNTG;

            -      vermeld in Nederlandse valuta;

            -      exclusief de kosten van verzending en verzekering.

 

5.         Levering

A.         Tenzij schriftelijk anders in offerte of prijslijst vermeld, geschiedt leve­ring af magazijn van NNTG of andere opslagplaats. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde goederen het terrein/maga­zijn van NNTG verla­ten.

B.         Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in 6.1 en 6.2 ge­noemde tijdstip, is het geleverde voor reke­ning en risico van de afne­mer.

C.         Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient NNTG schriftelijk in gebreke te worden gesteld waar­bij NNTG nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

D.         NNTG is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, tot­dat de afnemer aan al zijn openstaande (betalings)­ver­plichtingen jegens NNTG heeft voldaan.

E.         Indien het vermoeden bestaat, dat aan betalingsverplichtingen niet kan worden voldaan, behoudt NNTG zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren.

 

6.         Afname

A.         De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het gelever­de in ontvangst te nemen. Bij ge­breke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt NNTG zich het recht voor eventueel daaraan ver­bonden kosten (waaronder de kosten van opslag en ver­voer) door te berekenen aan de afnemer.

B.         Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de be­stel­de goederen ter aflevering zijn aangeboden doch afleve­ring onmogelijk is gebleken. De dag waarop afna­me wordt gewei­gerd, geldt als de dag van levering.

 

7.         Transport/risico

A.         De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan NNTG is verstrekt, door NNTG bepaald, zonder dat NNTG hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

B.         De verzending van goederen geschiedt steeds, ook in­dien franco leve­ring is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en der­gelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender komt.

C.         De afnemer is aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, water-, brand­schade, diefstal) tijdens het vervoer van de goederen veroorzaakt. De afne­mer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

 

8.         Verpakking

A.         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten - indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van NNTG - voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden ver­handeld, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 4, 5 en 7.

            Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de afnemer neemt NNTG de  verpakking niet terug, behalve indien zij bestaat uit speciale trans­portwagen­tjes, kisten of zakken. Deze verpakkingsmiddelen worden altijd door NNTG teruggenomen en de afnemer dient deze verpakkingsmid­delen ter beschikking van NNTG te stellen.

B.         Zowel de transport - als de consumentenverpakking zullen aan de bestaande en toekomstige wettelijke verpakkingsvoorschriften voldoen en als zodanig van merken worden voorzien. Ingeval de afnemer besluit de verpakking voor hergebruik te retourneren of voor hergebruik te laten verwerken zijn de daaraan verbonden kosten voor de afnemer.

 

9.         Betaling

A.         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na fac­tuur­datum, bij gebreke waarvan de afnemer van rechts­wege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebreke­stelling zal zijn vereist. De op de bank/giro-afschriften van NNTG aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

B.         De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplich­ting tot verrekening van het­geen NNTG van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op NNTG te vorderen te hebben.

C.         Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertra­­gingsrente verschuldigd van 1% per maand, of gedeel­te daar­van, onverminderd het recht van NNTG op volledi­ge schade­vergoeding op basis van de wet.

D.         Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerech­telijke zowel als buitengerechte­lijke kosten, zijn voor rekening van de afne­mer. De hoogte van de aan NNTG verschuldigde incassokosten wordt bere­kend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vast­ge­steld.

E.         De afnemer is bij of na het aangaan van de overeen­komst op eerste verzoek daartoe van NNTG telkens gehou­den tot verschaffing van voldoende zekerheid in ver­band met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwach­ting van deze zekerheidsverschaffing is NNTG gerechtigd tot opschorting van haar verplich­tingen.

F.          Betalingen van de afnemer aan NNTG zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervol­gens tot voldoe­ning van de oudste openstaande facturen.

 

10.       Reclames

A.         Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of­ de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer­ op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten­ te (laten) ver­melden, bij gebreke waarvan de af­nemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd. Aldan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Storingen of gebreken die redelij­kerwijs niet binnen genoemde termijn konden worden geconsta­teerd, dienen onmid­dellijk na constate­ring en uiterlijk binnen 3 maan­den na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk en gemotiveerd aan NNTG te worden gemeld.

 

B.         Indien en voorzover de reclame door NNTG gegrond wordt bevonden, is NNTG uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelij­ke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daar­naast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

C.         Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn beta­lingsverplichtingen ten opzichte van NNTG.

D.         Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van NNTG onder door NNTG te bepalen voorwaarden.

 

11.       Eigendomsvoorbehoud

A.         Onverminderd hetgeen overigens in deze overeen­komst is bepaald, verblijft de eigendom van door NNTG aan de afne­mer geleverde goederen bij NNTG tot het mo­ment van volledi­ge betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan NNTG is verschuldigd uit hoofde van alle aan de leve­ringen(en) ten grondslag liggen­de, tussen NNTG en de afnemer geslo­ten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlij­ke (saldo-)verplichtingen en alle vor­deringen van NNTG wegens het tekort schieten door de afne­mer (in­clusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten.

B.         Het is de afnemer niet toegestaan de door NNTG gele­ver­de goederen in pand te geven of anderszins met een be­perkt recht te bezwaren, zolang daarop een ei­gendoms­voorbehoud rust.

C.         NNTG is gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer­ zijn verplichtingen­ niet nakomt en/of het vermoeden bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewer­king aan voornoemd weghalen van de goederen, eventueel door demontage, op straffe van betaling aan NNTG van een boete van € 2.500,- per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, zulks indien NNTG hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt, onverminderd de overige rechten van NNTG op basis van de wet.

D.         De afnemer is gehouden om ingeval andere partijen aanspraak maken op goederen waarvan onderdelen onder het eigendoms­voorbehoud ressorteren melding te maken van het hier geregelde eigendomsvoorbehoud en niet eerder tot uitlevering over te gaan dan na schriftelijke toestemming van NNTG.

 

12.       Ontbinding/schadevergoeding/opschorting

A.         Indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een ge­deelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven, of enige uit kracht der Wet of van contractuele con­dities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtin­gen jegens NNTG na schrifte­lijke ingebrekestel­ling niet of niet geheel na­komt, of nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daar­van, daaronder begrepen de inbreng van zijn be­drijf in een op te richten of reeds bestaande vennoot­schap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (reste­rende) schuld onmiddellijk opeis­baar zijn. 

B.         NNTG is in de in 12.1 genoemde gevallen gerechtigd, zon­der enige verplichting tot schadevergoeding en onver­minderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadever­goeding, en zonder dat ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is ver­eist:

            de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schrifte­lijke mededeling aan de afnemer en/of enig door de afnemer aan NNTG verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrij­gen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

 

13.       Bescheiden, hulpmiddelen, adviezen, e.d.

A.         Door NNTG opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotin­gen, plannen, catalogi, afbeeldin­gen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbie­dingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen zoals modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven - ook als de fabricagekosten aan de afnemer in rekening zijn gebracht - te allen tijde eigendom van NNTG en dienen op eerste verzoek aan NNTG te worden terugge­ven. Voor schade van de afnemer, van welke aard ook, als gevolg van het niet meer voorhanden zijn van bepaalde gereedschappen bij nabestelling, zal NNTG nimmer aansprakelijk zijn.

B.         Behoudens schriftelijke toestemming van NNTG staat de afnemer er voor in dat de in het vorige lid omschreven informatie niet wordt gekopieerd of nage­maakt, dan wel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage wordt gege­ven of ter hand worden gesteld. NNTG is gerechtigd om van de afnemer te verlangen dat hij medewer­king verleent aan de onderteke­ning van een door NNTG voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

C.         De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van de afnemer.

D.         Alle voor de uitvoering van een door de afnemer geplaatste opdracht aan NNTG ter beschikking gestelde matrijzen, gereed­schappen, enz. blijven voor risico van de afnemer.

            Voor breuk of andere oorzaken welke onbruikbaarheid tot gevolg hebben, zal NNTG nimmer aansprakelijk zijn. Alle kosten van reparatie of vervanging komen geheel ten laste van de afnemer.

E.         NNTG heeft het recht modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen en eventue­le andere hulpmiddelen, welke voor een speciale opdracht werden vervaar­digd en waarvoor gedurende twee jaren geen opdracht werden ontvangen, zonder de betrokken afnemer te berichten, te vernietigen.

 

14.       Industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten

A.         Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, han­delsnamen, octrooi­en of andere rechten uit het door NNTG geleverde te verwijde­ren of te wijzi­gen, daaronder begrepen aanduidingen om­trent het ver­trouwe­lijke karakter en geheimhouding van het gele­ver­de. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.

B.         NNTG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intel­lectuele of indus­triële eigendomsrechten van derden, die wor­den veroorzaakt door zonder toestemming van NNTG in het geleverde aangebrachte wijzigingen.

 


15.       Overmacht

A.         Indien NNTG door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is NNTG gerechtigd zonder enige verplich­ting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechte­lijke tussenkomst geheel of gedeelte­lijk te ontbinden, onverminderd het recht van NNTG op betaling door de afnemer voor reeds door NNTG verrichte prestaties, voor­dat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de (ver­dere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal NNTG alsnog gerech­tigd zijn de over­eenkomst geheel of gedeelte­lijk te ontbinden.

B.         Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor NNTG tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplich­tingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkhe­den, brand, overheids­maatre­gelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstorin­gen bij hem c.q. bij zijn toeleveran­ciers, alsmede wanpres­tatie door zijn toeleveranciers waardoor NNTG zijn verplichtin­gen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

 

16.       Limitering aansprakelijkheid

A.         Met inachtneming van het overige in dit artikel be­paal­de, is de aansprake­lijkheid van NNTG uitdruk­kelijk be­perkt tot het in artikel 10 sub 2 ten aanzien van reclames be­paalde, zodat NNTG in verband met door haar gelever­de goede­ren nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaron­der begre­pen, en NNTG niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfs­schade, winst­der­ving, schade als gevolg van persoonlijke onge­val­len, scha­de voort­vloeiende uit aanspra­ken van der­den jegens de afnemer of welke ande­re schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van NNTG nimmer de waar­de van de door haar gele­verde goede­ren overtreffen.

B.         Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft gebruikt, is NNTG niet aan­sprake­lijk.

C.         Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door hande­lingen of nalatighe­den door personeel in dienst bij NNTG of van andere personen van wiens dien­sten NNTG ge­bruik maakt, daaronder begrepen aanbevelin­gen of ande­re aanwij­zingen door deze personen voor de toepas­sing en het gebruik van het door NNTG geleverde is NNTG niet aan­sprakelijk, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

D.         Voor zover NNTG niet als producent kan worden aangemerkt conform artikel 6: 185 BW e.v. is de afnemer gebon­den zich rechtstreeks tot de producent te wenden met bet­rekking­ tot (persoons)schade geleden als gevolg van een gebreke aan door NNTG ­ geleverde goederen. NNTG is voor die schade niet aanspra­kelijk, tenzij het producten betreft die NNTG van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of niet kan worden vastgesteld wie de producent is en NNTG niet binnen een termijn van 30 dagen na het indienen van de claim door de afnemer deze afnemer heeft geïnformeerd omtrent de identi­teit van de producent.

E.         De afnemer vrijwaart NNTG ter zake van alle aan­spraken van derden ter vergoe­ding van schade die ver­band hou­den met door NNTG aan de afnemer gele­ver­de goede­ren, tenzij de schade het gevolg is van opzet/gr­ove schuld van perso­neel van NNTG en/of door haar ingescha­kelde derden.

 

17.       Toepasselijk recht

A.         Op alle overeenkomsten bedoeld in artikel 1.2. is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopver­drag en eventueel toekom­stige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

B.         Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslech­ting worden voorgelegd aan de competente Rechter in het arrondissement waarbinnen NNTG is gevestigd, tenzij NNTG - als eisende partij - aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

 

Drachten, 23-02-2015.